Dňa 19.10.2017 od 7,00 hod. v materskej škole sa uskutoční logopedická depistáž detí. Rodičia, ktorí majú záujem, vypíšu prihlášku – je potrebný podpis obidvoch rodičov.

Prihlášky sa nachádzajú v triede.