Poplatky

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole na školský rok 2022/2023

Výška mesačného poplatku je 25 €
od 1.4.2023

Termín uhrádzania (podľa zákona 245/08) je do 10- tého dňa v každom mesiaci.