O materskej škole

Zvedavá lienka vychádza z tradícií MŠ a vyjadruje túžbu po poznaní k dosiahnutiu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vzdelanostných štandardov, potrebných pre vstup do ZŠ a ďalšieho vzdelávania.
Riaditeľkou našej materskej školy je Mgr. Daniela Cehlárová.

Cieľom celého kolektívu, pedagogických aj ostatných zamestnancov je „Šťastné deti – spokojní rodičia“.

Sme materská škola s dlhoročnou tradíciou. Prvé deti k nám prišli už pred 46 rokmi, v roku 1966. Máme veľmi šikovné deti, ktoré sa už v minulosti zapájali do rôznych akcií. Napríklad: hnutie Stonožka, kde kreslili vianočné a veľkonočné pohľadnice. Tieto putovali do sveta a získané finančné prostriedky sme darovali chorým deťom.

V súčasnosti pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu Zvedavá lienka. Keďže lienky sú veľmi usilovné – sme usilovní aj my. Zapájame sa do rôznych výtvarných súťaží a súťaží organizovanými mestom a inými organizáciami. Pracujeme v rôznych krúžkoch – v Pohybovom krúžku si upevňujeme zdravie pohybovými aktivitami, ďalej sa rozvíjame vo výtvarnom krúžku. Učíme sa aj po anglicky a a svoje miesto má aj grafomotorický krúžok. Aby sme sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami pochválili aj iným, zhotovujeme sprievodcu našim mestom a okolím pre našich nových kamarátov v Poľsku cez projekt eTwinning.

Od roku 2001 sme zaviedli atraktívnu akciu, „Stretnutie po roku“ s deťmi a rodičmi, ktorí opustili brány materskej školy a po roku sa vracajú, a oživujú svoje spomienky na škôlku.

Prečítajte si najnovšie články