Oznamy

Za jedálny lístok zodpovedá vedúca školskej jedálne. Pani hlavná kuchárka aj vedúca školskej jedálne dbajú na pestrosť jedálneho lístka s bohatým obsahom zeleniny, ovocia, rýb a mliečnych výrobkov. Plníme program zdravej výživy  v škôlke. Pri výrobe jedál používame receptúry z Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva SR.

Materská škola je zapojená do projektov : Školské mlieko a Školské ovocie

 

Strava sa prihlasuje na základe zápisného lístka / prihlášky na stravovanie a uhradenia poplatkov za stravu /. Výšku stravného určuje zriaďovateľ- Mesto Žilina

Výška poplatku za stravné na školský rok 2023/2024

Dieťa v MŠ celodenná strava: 

Cena potravín a réžie: 2,10€/deň + 0,40€ réžia/deň = 2,50€/deň

Dieťa v MŠ poldenná strava: 

Cena potravín a réžie: 1,70€/deň + 0,40€ réžia/deň = 2,10€/deň

Dieťa v MŠ dotácia na stravu: 

Cena potravín a réžie: 0,70€/deň + 0,40€ réžia/deň = 1,10€/deň

 

Poštové poukážky na stravu sa vydávajú okolo 15-teho dňa v mesiaci. Povinnosťou rodiča je stravu uhradiť do 26-teho dňa v mesiaca. Platbu poukážte na číslo účtu školskej jedálne :

SK39 5600 0000 0003 3037 1007 ,variabilný symbol dieťaťa a pre lepšiu identifikáciu platby prosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa/stravníka.

 

ODHLASOVANIE ZO STRAV

Stravu je možné odhlásiť v pondelok do 7:30hod., na ďalší deň do 13:00hod.

Zákonný zástupca zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode z MŠ a podobne. Ak zákonný zástupca/rodič nestihol včas odhlásiť stravu, môže si zákonný zástupca /rodič  prísť pre obed v prvý deň neprítomnosti dieťaťa.  Zákonný zástupca/rodič má nárok na neodhlásenú stravu len v prvý deň choroby, ostatné dni musia deti odhlásiť zo stravy.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásiť zo stravy môžete :

telefonicky – 0911 491 256

                      041/724 63 83