Poplatky

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole na školský rok 2023/2024

Výška mesačného poplatku je 35 €
od 1.1.2024

Termín uhrádzania (podľa zákona 245/08) je do 10- tého dňa v každom mesiaci.