Prevádzka v našej Materskej škole je od 6.30 – 16.30

Život detí v MŠ sa riadi presne stanoveným

Denným poriadkom.

Pretože z hľadiska organizácie života MŠ existujú

v dennom poriadku jednotlivých  tried drobné časové odchýlky,

uvádzame pre názornosť orientačný Denný poriadok.

 

6:30 – 7:00 – 7:30

Schádzanie detí v zbernej triede: hry a hrové činnosti

7:00 – 8:45 – 9:00

Hry a hrové činnosti už v svojej triede, podľa priania detí

Edukačná aktivita

projektovanie ďaľších činností ( ranné stretnutia, diskusie, pojmová mapa a pod)

Pohybové a relaxačné činnosti, hudobno – pohybové činnosti

8:45 – 9:20:

Osobná hygiena, desiata

Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu

9:00 – 9:30 – 9:50

EDUKAČNÁ AKTIVITA

Edukačná aktivita

Hry a hrové činnosti

Príprava na pobyt vonku

10:00 – 11:45

POBYT VONKU

11:30 – 12:30

Obed

Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu

Príprava na odpoludňajší odpočinok

12:30 – 14:15

Odpočinok

–  s rešpektovaním veku a individuálnych potrieb detí

14:00 – 14:40

Hygiena, olovrant

14:45 – 16:00

EDUKAČNÁ AKTIVITA, hry a hrové aktivity.

V letných mesiacoch druhý pobyt vonku.

15:45 – 16:00 – 16:30: Sústredenie detí v zbernej triede
hry a hrové činnosti