Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole na školský rok 2017/2018

Mesačný poplatok: 17 €

od 11.10. 2012

Termín uhrádzania (podľa zákona 245/08) je do 10- tého dňa v každom mesiaci.