Včielky

Zapojili sme sa do projektu EDUBEE. Tento projekt  včielky vznikol s cieľom praktickej podpory teoretickej výučby predovšetkým žiakov materských a základných škôl zameranej na environmentálnu výučbu. Samotárske včielky podobne ako iný hmyz sa podieľajú nemalou mierou na opeľovaní najmä ovocných stromov a preto poznanie spôsobu ich života a ochrany by mala byť jedna z prioritných tém environmentálnej výučby. Domček pre včielky sme zavesili na orgován a deti naplnili trubičky na hniezdenie blatom. Následne sme vložili do domčeka liaheň aj s tribičkami a pozorovanie môže začať.

viac fotiek nájdete v galérii

 20. apríla 2023

Kŕmenie vtáčikov

S deťmi sme doplnili do kŕmidiel semienka pre vtáčikov taktiež sme vyrobili z loju závesné krmidlo a do nádoby na vajíčka sme nasypali krmivo a sledovali či vtáčiky do krmidla chodia.

viac fotiek nájdete v galérii

Knižnica

S predškolákmi sme navštívili knižnicu, kde sa dozvedeli všetko o zúbkoch. Ako ich správne čistiť, ako sa volajú, ako vzniká kaz a čo je pre ne zdravé a naopak nie.

 15. apríla 2023

Oznam

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Úsporný režim chodu materskej školy– bude prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin 11.04.2023 (utorokprerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Ďakujeme za pochopenie

 6. apríla 2023

1.trieda -Veľkonočné tvorivé dielne

Pani učiteľky si pripravili pre rodičov a deti tvorivé dielne, kde vyfarbovali a dotvárali veľkonočné vajíčka, vyfarbovali zajkov z kartónu a počas celého poobedia nechýbala dobrá nálada a veľa občerstvenia.
viac fotiek nájdete v galérii

 

Otvorená hodina 3.trieda

Pani učiteľka Melišíková privítala rodičov pri doobednej vzdelávacej aktivite, kde im názorne ukázala ako pripravujeme predškolákov do 1.triedy a rodičia si to mohli taktiež vyskúšať.  Poobede sa rodičia stretli s pani špeciálnou pedagogičkou, ktorá ich oboznámila s výsledkami školskej zrelosti. Po stretnutí sa konalo rodičovské združenie, kde sme oboznámili rodičov čo sa bude v 2.polroku realizovať.
viac fotiek nájdete v galérii

Otvorená hodina 2.trieda

Dňa 30.3.2023 sa uskutočnila v 2.triede otvorená hodina, kde pani učiteľky predviedli rodičom ako pracujú s deťmi  počas edukačnej aktivity. Po tejto ukážke nasledovali tvorivé dielne. Tu si rodičia mohli spolu s deťmi vyrobiť veľkonočné pozdravy a potom nasledovalo triedne rodičovské združenie.

 3. apríla 2023

Potulky Macka Packa

Príbeh bol o malom mackovi, ktorý sa v lese stratil svojej mame medvedici. Do rozprávkového deja sa priamo zapojili aj naši kamaráti, aby tak zážitkovo precítili hudbu a dej. Prezlečení v kostýmoch zvieratiek – macko Packo, mama medvedica, zajko, vlk, ježko, líška a kukulienka podali nezabudnuteľný herecký výkon. Deťom sa vystúpenie hudobníkov a hercov veľmi páčilo. Nakoniec sme si všetci zatancovali a zaspievali známe piesne o zvieratkách z rozprávky.

Marec mesiac knihy

Na poobedný spánok prišla prečítať deťom rozprávku pani Korečková (1.trieda) a pani Galová (2.trieda).Veríme, že to bola pre deti príjemná zmena.😊

 

 29. marca 2023

Dotácia na stravu od 1.5.2023

Dotácia na stravu od 01.05.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume: 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed, V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že: za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na nižšie uvedenom tlačive (žiadosť – návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania:  Školská jedáleň pri MŠ, Stavbárska 4, Žilina najneskôr v termíne do 11. apríla 2023.

Upozornenie: V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.
Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 27. marca 2023