Knižnica

Téma – Hromada odpadkov

(viac fotiek nájdete v našej galérii)

 3. júna 2022

Oznam

Milí rodičia, dňa 2.6.2022 navštívime Jungle Park v Mojši. Prosíme rodičov o dochvíľnosť, teda aby prišli do 7:55 pretože o 8:30 odchádzame z MŠ. Prosíme deťom zabaliť aj ruksak s nejakým občerstvením a vodou.

Ďakujeme

 28. mája 2022

 20. mája 2022

Planetárium

Dnes sme v našej MŠ mali planetárium a téma bola -Podmorský svet, rybička Nemo ❤️🐠

 18. mája 2022

Školský semafor

Bezpríznakovosť

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Písomne vyhlásenie o bezpriznakovosti
rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Viac informácii nájdete v prílohe usmernenie

 13. mája 2022

Zápis detí do MŠ

Materská škola  Stavbárska 4,  Žilina

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov oznamuje, že  

zápis detí do  materskej  školy na  školský rok 2022/2023 sa  uskutoční od

11.5.  – 13.5. 2022

Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

  • spravidla
  • deti od troch do šesť rokov veku
  • prednostne
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku s povinným predprimárnym vzdelávaním v spádovej materskej škole
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinného školského vzdelávania

Ostatné podmienky

  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
  • „Písomné vyhlásenie rodiča o preberaní dokumentov“ Písomne vyhlásenie originál 1 Písomné vyhlásenie originál 2  (Odporúčame vypísať, aby mohol preberať a podpisovať písomnú komunikáciu len jeden zo zákonných zástupcov*)

Mgr. Daniela Cehlárová

riaditeľka MŠ

Písomné vyhlásenie originál 2

Písomne vyhlásenie originál 1

ziadost-2020

Vzor pre vypísanie 1

Vzor pre vypísanie 2

OZNAM Prijímanie_žiadostí 2022-23 (1)

Oznam

Milí rodičia, zajtra (11.5.2022) navštívia predškoláci Krajskú Knižnicu. Prosíme rodičov o dochvíľny príchod do MŠ tzn. do 8:00.

Ďakujeme

 10. mája 2022

Deň matiek 💜🎀

Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka, za každú novú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé,
nech táto mala básnička tlmočí vďaky tisíceré.
V mene celej MŠ vám prajeme krásny Deň matiek 🎀💜 v priloženom odkaze nájdete naše vystúpenie ku Dňu matiek

 

 8. mája 2022